Ökad lönsamhet

Produktivitet

Effektivitet

 

Curoma Consulting tar fasta på och jobbar med de fokusområden som stärker dig som arbetsgivare både lönsamhetsmässigt och produktivt. Allt från kartläggning och konsultation av arbetsmiljö, organisation och ledarskap till förebyggande arbete med ledning och personal för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro.

 

Erfarenheter visar att det är betydligt mer kostnadseffektivt att satsa på förebyggande och hälsofrämjande arbete än att reparera skador som redan skett.

 

För att nå resultat krävs ett bra ledarskap

 

Som chef är du en viktig kugge i företaget – en nyckelperson med uppgift att vara ett föredöme för andra.

Att vara chef är inte detsamma som att vara en ledare. Vem som helst kan få en chefsposition men det är inte alla som lyckas i rollen som ledare. En ledare ska kunna hantera kraven och förväntningarna från arbetsgivaren och från sina medarbetare. Det krävs en balans för att hitta den rollen och de riktigt framgångsrika ledarna är de som klarar av att hantera balansgången, får medarbetarna att växa och som förstår att ledarskap kräver flexibilitet och anpassning.

Chefens viktigaste uppgift i verksamheten är att nå uppsatta mål och skapa resultat. Då behöver både verksamheten och medarbetarna utvecklas. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen chefen har och den behöver utvecklas, anpassas och tränas.

Tydligt ledarskap och kommunikation är en viktig del för en frisk arbetsmiljö. För att undvika konflikter , ohälsa och för att tydliggöra både arbetsroller och förväntningar krävs god kommunikation i alla led.

 

 

 

Systematiskt arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

I samband med de nya föreskrifterna AFS 2015:4 behövs kunskap och kompetens för arbetsgivare, chefer och ledare. Ni ska veta vad som orsaker stress i arbetslivet, riskfaktorer, varningssignaler och hur ni kan förebygga och hantera ohälsa.

 

Viktigt att tänka på här är att Arbetsmiljöverket endast kan reglera arbetsmiljön och de riskfaktorer som är arbetsrelaterade! Därför är föreskrifterna endast fokuserade på riskfaktorer på arbetsplatsen.

Forskning och studier visar tydligt att det är många faktorer som spelar in när vi blir sjuka på grund av stressrelaterad ohälsa. Individfaktorn är en enormt viktig del i det förebyggande arbetet om vi vill optimera förutsättningarna att skapa en ännu friskare, lönsammare och produktivare verksamhet. Att kunna förstå och se helheten är avgörande om vi vill komma tillrätta med stress och sjukfrånvaro och vända den negativa trenden i samhället.

 

I Curomas kurser för ledare och arbetsgivare ingår därför alltid även utbildning, metoder och verktyg för att kunna jobba heltäckande med att främja hälsa och förebygga stress. Att få kunskap om vilka ytterligare faktorer än arbetsmiljön som spelar in när en medarbetare blir sjuk och hur detta kan förebyggas. Allt för ett välmående arbetsklimat där personalen även har balans i sitt privatliv. Som arbetsgivare har vi alltid ett rehabiliteringsansvar oavsett om medarbetaren blir sjuk på grund av arbetsmiljön eller annat.

Behöver Ni hjälp att strukturera upp arbetet kring policyn?

 

Att driva företag är ett heltidsjobb och som företagare slits vi mellan olika roller i vardagen. Allt från chef och ledare till att driva den dagliga verksamheten.

Curoma Consulting hjälper Er med nulägesanalys, handlingsplaner, policy och uppföljning. Samt rådgivning kring hur det systematiska arbetet kan implementeras i verksamheten.

Hur skapar vi en produktiv miljö

 

Det är många faktorer som spelar in för att skapa en kreativ

och produktiv verksamhet

Vilken balans finns det mellan krav och resurser?

Kan vi skapa ett bättre klimat utifrån dagens förutsättningar för ökad arbetsglädje?

Finns det något som kan förbättras kring kommunikation och ledarskapsutveckling?

Finns det tydliga arbetsbeskrivningar och riktlinjer?

Kan personalens engagemang och delaktighet förbättras?

Hur förebygger vi ohälsa och ökar kreativiteten?