ACT - Att hantera stress och främja hälsa

Varför välja ACT?

Det finns brist på evidensbaserade preventionsprogram för psykisk ohälsa i Sverige i dagsläget. Ohälsan är ett galopperande folkhälsoproblem, men många står handfallna kring vad de kan göra åt problemet. Detta är en av få kurser som i dagsläget har visat sig ge goda resultat enligt svensk forskning.

Vad som är särskilt intressant är att denna metod visat att relativt korta interventioner ger goda resultat på ett brett spektrum av (psykosociala) problem som till exempel drogmissbruk, kronisk smärta, ångest, depression, hantering av psykossymtom, rökning, fördomar, arbetsrelaterad stress, utmattningsdrepression, självskadebeteenden, tvångssyndrom och epilepsi

 

 

 

Om gruppmetoden

 

Deltagarna går en kurs som omfattar fyra tilfällen och varje kurstillfälle är tre timmar. I vissa fall ges kursen vid sju tillfällen där varje kurstillfälle är två timmar. Träffarna ges vanligtvis varannan vecka men kan även ges mer koncentrerat. Gruppens storlek varierar normalt mellan sex till trettio personer beorende på var kursen ges. Är kursen riktad till deltagare som har uttalade problem är det bra med mindre grupper. Ges den som prevention för en grupp eller personalgrupp är grupper upp till 30 deltagare lämpligt.

 

Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Något av innehållet är: Att skilja på vad i livet vi behöver acceptera och vad som kan förändras. Indentifiera hur vi vill leva vårt liv, hitta sätt att förhålla sig till ofrånkomliga svårigheter samt att lära sig hantera eventuella svåra minnen och upplevelser från det förflutna.

Den här metoden är inspirerad av professorerna Frank W Bonds och Steven C Hayes arbete "ACT at Work" och har sedan vidareutvecklats och modifierats för att passa svenska förhållanden.

En gruppmetod som baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen Acceptance and Commitment Therapy. En metod som fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. .

Om forskning kring ACT

 

  • ACT är sedan 2011 officiellt klassad som evidensbaserad terapi och prevention inom arbetslivet, av USA:s regering (The National Registry of Evidence-based program and practise, NREPP)
  • Det finns forskningsstöd för ACT i stort och just gruppformat av ACT för arbetslivet och elever.
  • ACT gruppformat: 7 välgjorda publicerade studier:
  • Alla publicerade i Peer-Review vetenskapliga tidskrifter
  • Två av dem gjorda på svenska format i Sverige..

 

Hur ser det ut i Sverige

 

  • Över 800 000 personer i Sverige äter antidepressiva medel.
  • 24% av den svenska vuxna befolkningen har sömnbesvär
  • 35% av den svenska vuxna befolkningen har någon gång fått ont i hjärtat av stress.
  • 70 miljarder per år kostar den psykologiska ohälsan det svenska samhället.
  • Majoriteten av alla långtidssjukskrivningar kan relateras till stress.

 

Röster från tidigare gruppdeltagare

"Bra kurs med viktigt innehåll. Lärde mig mycket om mig själv.

Ger redskap!

Äntligen en utbildning som konkret ger en verktyg för att hantera vardagsstressen!

Genomtänkt- matnyttigt. Användbart i det praktiska livet