- Frigör er tid och skapa ett lönsammare företag!

 

 

Som företagare är det fullt fokus på den löpande verksamheten. Att frigöra tid för att jobba med frågor som inte kretsar kring den dagliga produktionen kan vara svårt.

 

Vill ni öka förutsättningarna för:

Ökad produktivitet - Bättre lönsamhet - Engagerade medarbetare

På köpet får ni en kreativare arbetsmiljö och ni blir en ännu attraktivare arbetsgivare!

Konsultation

Inom de områden som stärker dig som arbetsgivare både lönsamhetsmässigt och produktivt: Organisation, ledarskap, kartläggning och handlingsplaner, arbetsmiljö, omorganisation, arbetsrelaterad stress och systematiskt miljöarbete.

Policy

En policy tydliggör och underlättar.

På så sätt råder det aldrig några tvivel om hur ni ska agera i olika områden.

Anställningsvillkor , Friskvårdspolicy, Policy kring organísatorisk och

social arbetsmiljö

Utbildning Föreläsningar

Kompetensutveckling för ledare och personal. Föreläsningar och workshops.

Kurserna kan företagsanpassas

 

Stresshantering

Kartläggning och åtgärdsplaner,

Kurser i förebyggande syfte

Utbildning för ledare,

chefer och medarbetare.

Gruppmetoder för prevention

på arbetsplatsen.

 

Curoma Consulting godkänd utbildningsanordnare av AFA försäkring!

Nu kan Ni som privat arbetsgivare få ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar som genomförs av Curoma. Stödet gäller utbildning för skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer/ledare.

De nya föreskrifterna AFS 2015:4 kräver bland annat att alla ledare ska ha kompetens inom arbetsrelaterad stress och hur de kan förebygga ohälsa och främja hälsa på arbetsplatsen. Företag inom den privata sektorn kan nu ansöka om utbildningsbidrag via AFA. Stödet kan sökas av alla företag som har tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och har minst en anställd.

 

Stödet omfattar:

•Vidareutbildning av skyddsombud och arbetsmiljöombud Mer om stödet finns på: www.afaforsakring.se

•Arbetsmiljöutbildning för chefer, både grund- och vidareutbildning Kontakta Curoma för mer info:

 

 

Aktuellt! - AFS 2015:4

 

Ny föreskrift ska leda till friskare

arbetsplatser med lägre sjukfrånvaro

 

Curoma Consulting erbjuder just nu

informationsmöten om:

 

Den nya föreskriften

Vad det innebär för Er i praktiken

Vad Ni behöver komplettera i befintlig arbetsmiljöpolicy

Hur Ni kan gå tillväga för att komma igång

Vilken hjälp det finns att få när tiden inte räcker till!

 

Omorganisation - Varsel?

 

Förändringar som är oförutsägbara och som vi inte kan påverka skapar oro, frustration och osäkerhet bland medarbetarna. Hur vi hanterar situationen är helt invididuellt och som arbetsgivare vet ni aldrig vilka reaktioner ni kommer att möta genom processen.

 

Däremot finns det metoder och verktyg för att underlätta både för er och för de medarbetare som är berörda.

 

Det går att minska risken för stressrelaterad ohälsa som sedan kan leda till sjukskrivning. Och kom ihåg - chefer och ledare är också väldigt utsatta i processen.

 

 

Aktuella kurser för arbetsgivare och ledare

I samband med de nya föreskrifterna finns ett krav att arbetsgivare, chefer och ledare ska ha kunskap i arbetsrelaterad ohälsa och riskfaktorer.

 

Curoma erbjuder kompetensutveckling helt i linje med Arbetsmiljöverkets krav. Kurserna kan även företagsanpassas vid önskemål.

 

 

Uppmärksammad metod minskar stress i arbetslivet!

 

En evidensbaserad gruppmetod som fått stor internationell uppmärksamhet kan hjälpa Er att minska arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa!

 

Idag finns inte många förebyggande metoder - men denna ger goda resultat och är relativt enkel för Er som arbetsgivare att tillämpa.

 

ACT- att hanteras stress och främja hälsa lämpar sig både som prevention och som en tidig behandligsinsats.